Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Gerningsstedet 

1 – Navn og hjemsted
Foreningens navn er: Gerningsstedet
Adresse:
Trepkasgade 6, kld. th
2100 Købehavn Ø
E-mail: info(at)gerningsstedet.dk
Web: www.gerningsstedet.dk
CVR.nr. 34782806

2 – Formål og idé
Foreningens formål er, at skabe et forum, hvor kultur, kunst og design er i fokus. Foreningens idé er, at udvikle kompetence- og erfaringsudveksling mellem de æstetiske fag og andre grupper. Ligeledes er det et mål for Gerningsstedets medlemmer at bidrage til, deltage i og berige kulturlivet i ind- og udland.

3 – Opbygning
Gerningsstedet er en forening, der er åben for uddannede og udøvende kunstnere, designere og andre, der kan bidrage med ekstra viden eller ressourcer, som endnu ikke er repræsenteret hos medlemmerne af Gerningsstedet.
Gerningsstedet er en selvstændig forening.

4 – Opgaver
Foreningen løser sine opgaver gennem synlighed, dialog og udvikling af nye ideer, koncepter og projekter inden for kunst, design og andre æstetiske fagområder.

5 – Medlemmer
Medlemmer af Gerningsstedet kan optages blandt professionelt udøvende og uddannede kunstnere, designere og andre, der kan tilslutte sig foreningens formål, samt enstemmigt accepteres af Gerningsstedets eksisterende medlemmer.
Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på en generalforsamling blandt foreningens fremmødte eller befuldmægtigede medlemmer.
Bestyrelsen godkender optagelse af nye medlemmer og kan ligeledes nægte optagelse af ansøgere og ekskludere medlemmer, som gennem deres holdninger og / eller adfærd ikke lever op til foreningens idégrundlag.

6 – Driftsgrundlag
Foreningen etableres i starten som en forening på basis af medlemmernes egne midler.
Foreningens driftskapital grundlag søges senere etableret gennem sponsorering, fonde og lignende, eventuelt suppleret med driftsstøtte fra kommunen og / eller andre myndigheder.
Eventuelt kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling, og betales for ét år ad gangen.
Medlemmerne af Gerningsstedet hæfter ikke for foreningens ansvar eller udgifter, og kan ikke på nogen måde blive forpligtet til at foretage indbetaling udover eventuel aftalt kontingent.

7 – Generalforsamling
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningens anliggender.
Generalforsamlingen vælger formanden ved direkte valg, samt yderligere 2-4 bestyrelsesmedlemmer blandt de fremmødte eller positivt interesserede medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.
Foreningens regnskaber kan revideres af én på generalforsamlingen valgt revisor, der vælges for ét år ad gangen.
Der er ingen begrænsning for genvalg.
Generalforsamlingen indkaldes af foreningens formand med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved brev eller e-mail-adresse, til alle medlemmer.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal.
Forslag fra medlemmerne, til behandling på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage efter indkaldelse til generalforsamlingen.
Senest syv dage forud for den ordinære generalforsamling skal – foruden eventuelle forslag – regnskabet og en eventuel revisionsberetning ligge til eftersyn for medlemmerne på foreningens lokaler.
Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Valg af bestyrelse:
  a:  1Formand
  b: 2 bestyrelsesmedlemmer
  c: 2 bestyrelses suppleanter (eventuelt)
 5. Regnskab, resultatopgørelse samt status
 6. Budget
 7. Indkomne forslag
 8. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab.
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte og fuldmagtshavere. Dog kræver ændring af vedtægterne, at beslutning vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Hvert medlem har én stemme ved hver afstemning på generalforsamlingen. Medlemmerne kan meddele skriftlig fuldmagt til andre medlemmer, men hvert medlem kan kun effektuere én skriftlig fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Der skal gennemføres skriftlig afstemning, hvis mere end halvdelen af de fremmødte deltagere på generalforsamlingen kræver det.
Der skal føres protokol over beslutningerne på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når en generalforsamling eller mindst to af bestyrelsen har besluttet det eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt tilkendegiver ønske om det. Et sådant forlangende skal indeholde angivelse af de emner, som ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.
Bestyrelsen skal inden 14 dage efter forlangendes modtagelse, indkalde den ekstraordinære generalforsamling med 7 dages varsel ved brev eller e-mail til hvert enkelt medlem.

8 – Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 personer. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret og stemmeret.
Ved stemmelighed i bestyrelsens afstemninger er flertallets ønske afgørende.
Bestyrelsen varetager ledelsen af foreningens opgaver under ansvar for generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan nedsætte lejlighedsvise udvalg til løsning af konkrete opgaver.
Bestyrelsesmøde holdes normalt én gang om året eller når begrundet ønske fremsættes af mindst to bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

9 – Tegningsregler
Foreningens kasserer har automatisk fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale foreningens udgifter.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlige hæftelse.
Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne.

10 – Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Alle foreningens udgifter og indtægter, herunder selv små beløb fra støtteforeninger / sponsorbidrag skal bogføres med angivelse af dato, beløb og bidragsyder.

11 – Nedlæggelse eller omdannelse
Foreningens opløsning eller omdannelse skal forelægges en ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling.
Der skal være majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer for at gennemføre en gyldig opløsning eller omdannelse.
Ved foreningens opløsning skal et eventuelt overskud / aktiver – bortset fra eventuelle offentlige tilskud, der kan tilbageføres – deles mellem bestyrelsesmedlemmerne.

d. 14.03.2013

Scroll til toppen